Şartlar ve Koşullar

1. Amaç. Motion Picture Licensing Company (International) Limited ("MPLC"), lisans alana ("Lisans Alan") bu Şemsiye Lisansında (Sözleşme) belirtilen Şartlar ve Koşullar kapsamında aşağıda tanımlanan telif hakkı alınmış "İşler"in umuma açık olarak gösterilmesi için gayrı münhasır bir lisans ("Lisans") vermektedir.

2. Kanun. MPLC, bu Lisansı vermek için 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Üçüncü Bölüm: Fikri Haklar kapsamında uygun hakları güvence altına aldığını garanti ve beyan eder.

3. Süre. "Süre", Şemsiye Lisans Başvurusunda ("Başvuru") listelenen "Başlangıç Tarihi’nden başlayan dönem anlamına gelir ve bundan sonra, söz konusu sürenin veya sonraki herhangi bir sürenin bitiminden önce taraflarca altmış (60) gün önceden yazılı bildirim ile iptal edilmedikçe, her biri bir (1) yıllık dönemler boyunca devam eder. Süre boyunca her bir (1) yıllık dönem burada "sözleşme yılı" olarak anılacaktır. Lisans Alan MPLC'ye feshetme niyetini zamanında bildirmezse, işbu Sözleşme tüm sözleşme yılı boyunca yürürlükte kalacaktır ve işbu Sözleşme uyarınca MPLC'ye ödenmesi gereken yıllık ücretin tamamından Lisans Alan sorumlu olacaktır. Lisans Alan tarafından erken fesih durumunda MPLC tarafından hiçbir geri ödeme veya alacaklandırma yapılmayacaktır.

4. Haklar. İşbu Sözleşme ile yetki verilen umuma açık gösterimler, Başvuruda belirtilen veya Lisans Alanın başka bir şekilde bildirmiş olduğu tesislerde gerçekleştirilecektir ve sınırlı kalmamak kaydıyla DVD, internet üzerinden yayın, indirme veya yayın dahil olmak üzere her türlü yolla yapılacaktır. Söz konusu gösterimlerin öncelikli amacı, izin verilen izleyicileri eğlendirmek ve/veya onları eğitmektir. Hiçbir spesifik film veya söz konusu filmlerin karakterleri veya prodüktörlerin isimlerinin reklamı yapılmayacaktır veya umuma tanıtılmayacaktır ve izleyiciden herhangi bir giriş ücreti veya başka bir ücret alınmayacaktır. Gösterimler, herhangi bir ürün veya hizmeti onaylamak üzere kullanılamaz. İşler, MPLC’nin burada belirtilen parametreler kapsamında lisans verme hakkına sahip olduğu filmler ve diğer görsel-işitsel programlar olarak tanımlanmaktadır.

5. Ücret. İşbu Sözleşmenin ilk sözleşme yılı için mutabık kalınan lisans ücreti Başvuruda belirtilmektedir ve bu tutar MPLC’ye ödenecektir ve KDV hariçtir. Sonraki sözleşme yıllarında, sınırlı kalmamak kaydıyla aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanarak düzenlemeler yapılabilir: (i) önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) değişiklikleri yansıtmak, ve/veya (ii) işbu Sözleşme uyarınca kapsam altına alınan katılımcı veya tesis sayısındaki artışı yansıtmak. Yıllık bazda veya MPLC’nin talebi üzerine Lisans Alan, MPLC’nin sonraki sözleşme yılları için lisans fiyatını belirlemek üzere ihtiyaç duyabileceği bilgileri MPLC’ye verecektir. Lisans Alan talep edilen bilgileri süre bitiminden otuz (30) gün önce sağlamazsa, MPLC ilgili sözleşme yılı için gerekli olan lisans ücretini bağımsız bir şekilde belirleyebilir. Her bir sonraki sözleşme yılının lisans ücreti, işbu Sözleşmenin yenileme tarihinden geç olmamak kaydıyla muaccel hale gelecektir.

6. Kısıtlamalar. Lisans Alan tarafından işbu Sözleşme kapsamında umuma açık olarak gösterilebilecek spesifik filmler, sadece MPCL’nin iştiraki olan hak sahibi şirketler tarafından üretilen ve/veya dağıtılan İşlerdir. MPLC, kendisinin veya hak sahiplerinin belirli filmlere ilişkin uygun haklara sahip olmayabileceğini veya söz konusu hakların işbu Sözleşmenin süresi içerisinde sona ermesi nedeniyle MPLC’nin işbu Sözleşmenin süresi içerisinde Lisans Alana belirli filmlerin ardık işbu Sözleşme kapsamında umuma açık bir şekilde gösterilemeyeceğine veya gösterilemeyebileceğine dair bağlayıcı bildirimler gönderebilir. Söz konusu bildirimler, Lisans Alanca alındığı anda bağlayıcı olacaktır ve yürürlüğe girecektir.

7. Sadece Yasal Olarak Elde Edilen İşler. Lisans Alan, sadece işbu Sözleşmenin kapsadığı ve yasal olarak elde edilen İşleri gösterecektir. İşlerin elde edilmesine ilişkin sorumluluk Lisans Alana aittir ve İşlerin edinilmesine ilişkin masraflar Lisans Alan tarafından tek başına ve mutabık kalınan umuma açık gösterim lisans ücretinden ayrı olarak karşılanacaktır.

8. Başka Hak Bulunmaması. Lisans Alan, işbu Sözleşme kapsamında umuma açık gösterimler amacıyla elde edilen İşleri hukuka aykırı olarak çoğaltmayacaktır, kurgulamayacaktır veya başka bir şekilde değiştirmeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Lisans Alana verilmeyen tüm haklar, sarih bir şekilde MPLC ve/veya hak sahiplerine ayrılmaktadır.

9. Ayrı Ücretler. İşbu Sözleşmenin kapsadığı İşlerde yer alan müziklerin umuma açık bir şekilde gösterim hakkı için müzik yayıncıları veya müzik yayıncılarının derneklerine ödenebilecek olan ayrı ücretler, sadece Lisans Alanın sorumluluğundadır ve MPLC’nin sorumluluğunda değildir.

10. Devir. İşbu Sözleşme, Lisans Alanın (a) işbu Sözleşmeyi bir şirket birleşmesi, konsolidasyon veya varlıklarının ve şirketinin satışıyla bağlantılı olarak devredecek, (b) MPLC’ye devralanın iletişim bilgileri dahil olmak üzere devirle ilgili hemen bildirimde bulunacak ve (c) devralan tarafın Lisans Alanın işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti edecek olması dışında MPLC’nin öncesinde yazılı rızası olmadan Lisans Alan tarafından devredilemeyecektir. İşbu Sözleşme, MPLC tarafından devredilebilir.

11. Bildirimler. İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek olan bildirimler, bildirimde bulunulacak tarafın Başvuruda belirtilen adresine olmak üzere elden teslim edilecektir, birinci sınıf taahhütlü posta ile gönderilecektir veya itibarlı bir kargo şirketi ile gönderilecektir. Söz konusu bildirimin elden teslim veya posta tarihi, tebliğ tarihini teşkil edecektir.

12. Fesih. MPLC, Lisans Alanın Şartları ve Koşulları ihlal etmesi durumunda bu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih durumunda, lisans ücretiyle ilgili bir geri ödeme yapılmayacaktır. MPLC veya Lisans Alan tarafından spesifik bir ihlale ilişkin feragat, işbu Sözleşmenin aynı hükmünün veya diğer hükümlerinin önceki, devam eden veya sonraki ihlallerine yönelik bir feragat teşkil etmeyecektir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, işbu Sözleşmenin geriye kalan hükümleri tam olarak yürürlükte olmaya devam edecektir.

13. Avukatlık Ücretleri. Lisans Alanın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle MPLC’nin işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamak üzere bir avukat tutması durumunda, Lisans Alan MPLC’nin uğradığı makul masrafları ve avukatlık ücretlerini ödemeyi kabul eder.

14. Taahhütler. Lisans Alan, Lisans Alan tarafından verilen bilgilerin her açıdan gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. İşbu Sözleşme usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir ve Lisans Alan açısından yasal, geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük teşkil etmektedir ve MPLC tarafından güncellenebilecek olan Şartlar ve Koşullar ile yürürlüğe sokulmaktadır. İmzanın faks ile veya “.pdf” dosya formatı aracılığıyla e-mail ile gönderilmesi halinde söz konusu imza, ıslak imza ile aynı yürürlük ve etkiyle geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük oluşturacaktır.

15. Garanti. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden önce Lisans Alanın MPLC’ye ait hakları ihlal etmesi durumunda MPLC, işbu Sözleşme kapsamında lisans altına alınmış olunabilecek söz konusu olası ihlallere ilişkin yasal yollara başvurmayacağını veya herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul eder. MPLC, bu garantiyi sadece sahip olduğu haklara dayanarak vermektedir ve başkalarına ait haklar açısından söz konusu beyan veya garantide bulunma yetkisine sahip değildir.

16. Türk Hukuku. Başvuru ve işbu Şartlar ve Koşullar, MPLC ve Lisans Alan arasındaki tüm ve eksiksiz anlaşmayı içermektedir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaklardır ve taraflar, işbu Sözleşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkabilecek hak taleplerini veya sorunları Türk Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine sunacaktır.

© Telif Hakkı 2021 Motion Picture Licensing Company (International) Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Ara